Köpvillkor

Brewmaster

Köpvillkor

Köpvillkor
Dessa allmänna köpvillkor (”Villkoren”) gäller mellan Brewmaster Sweden AB, org.nr. 559069-6208 (”Brewmaster”) och kund (”Kund”). Om Brewmaster och Kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före Villkoren om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.
 
1. Produkter
 
Brewmaster erbjuder produkter till försäljning i webshopen eller via telefon. Brewmaster reserverar sig för slutförsäljning och eventuella fel (t.ex. på bild eller i text) i webshopen, i produktbeskrivningarna eller i lagerinformationen. Brewmaster har rätt att när som helst korrigera, ändra eller uppdatera informationen i webshopen och i tryckt material.
 
2. Beställning
 
Genom att genomföra ett köp accepterar Kunden Villkoren. Kunden förbinder sig därmed att följa Villkoren i sin helhet. Beställning kan göras i webshopen, per telefon, eller e-post.
 
3. Leverans
 
Aktuell leveranstid och fraktavgifter anges i förekommande fall i webshopen, eller kommuniceras via e-post samband med beställning. Vid telefonbeställning kan aktuell frakt och leveranstid anges vid förfrågan. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats. För leverans utanför Sverige måste beställning göras via säljavdelningen och faktisk fraktavgift tillkommer i sådant fall.
 
4. Prisernas giltighetstid
 
Brewmaster förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser utan föregående avisering. Priserna inkluderar inte betalnings- eller fraktavgifter om inte detta särskilt anges.
 
5. Valuta och mervärdesskatt
 
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat uttryckligen anges.
 
6. Miljö
 
Brewmaster är certifierade av KRAV, Det innebär bland annat att spannmålet som vi köper in odlas miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel samt att vi uppfyller de högt ställda krav som ställs.
 
7. Fakturering och betalningsvillkor
 
Vid fakturabetalning kan Brewmaster komma att genomföra en kreditupplysning och Brewmaster har rätten att överlåta eller belåna fakturorna. Vid fakturabetalning ska Kunden erlägga betalning senast 30 dagar från fakturadatum. Om Kunden ej är kreditvärdig kan Brewmaster kräva förskottsbetalning från Kunden. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Pappersfaktura debiteras med 29 kr per faktura.
 
8. Returrätt
 
Vid retur ska retursedel utfärdad av Brewmasters säljavdelning medfölja och produkten ska återsändas i originalskick och i obruten förpackning, såvida inte annat överenskommits. För att erhålla retursedel ska Kunden kontakta Brewmasters säljavdelning på telefonnummer 079-100 10 79 eller via e-post till sales@brewmaster.se. Returfrakt betalas av Kunden. När Brewmaster mottagit och godkänt returen skickas en kreditfaktura.
 
9. Transportskada
 
Synlig transportskada ska anmälas till chauffören direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Brewmaster. Kund ska även kontakta Brewmasters säljavdelning samma dag som leverans skett. Dold transportskada skall reklameras till Brewmasters säljavdelning inom 7 arbetsdagar. Vid alla typer av transportskador behöver Brewmaster en tydlig beskrivning och fotografi av skadan samt emballaget.
 
Kontakta Brewmaster säljavdelning på telefonnummer 079-100 10 79.
 
10. Reklamation
 
Vid eventuella fel på produkter, eller om innehållet i leveransen avviker från beställningen ska det reklameras inom 7 dagar från ankomstdatum. Kontakta säljavdelning på telefon 079-100 10 79 eller via epost till sales@brewmaster.se. Brewmaster står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation.
 
11. Vidareförsäljning
 
Kunden har inte rätt att i sin affärsverksamhet ägna sig åt återförsäljning eller vidareförsäljning av produkter köpta från Brewmaster.
 
12. Ansvarsbegränsning
 
Brewmaster ansvarar aldrig gentemot Kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Brewmasters ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.
 
 
13. Force Majeure
 
Brewmaster ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Brewmaster inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Brewmaster snarast Kunden om omständigheten. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Brewmaster rätt att häva köpet med omedelbar verkan.
 
15. Ändringar
 
Brewmaster förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar av Villkoren kommer att publiceras på brewmaster.se. Ändringar gäller från det datum de publiceras
 
16. Tillämplig lag & Tvist
 
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag. Brewmaster och Kunden ska i första hand försöka lösa tvisten genom förhandling mellan parterna. I andra hand ska tvisten avgöras av allmän domstol.