Produktion

Brewmaster

Vår produktion

Steg 1
Spannmålssäkring

Processen börjar på gårdarna där balansen mellan gödning och bevattning följs upp för att få rätt mängd sol, regn och gödsel för att spannmålet ska hamna inom de önskade riktvärdena för kolhydrat- och proteinnehåll (kväve) för att göra bra malt. Det är viktigt att spannmålet rensas noggrant och hålls fritt från främmande föremål och att spannmålet torkas ner till högst 14 procents fukthalt för att spannmålet ska kunna lagras utan att tappa sin grobarhet.

Steg 2
Kvalitétskontroll

Prover skickas in från spannmålsodlarna för att se att spannmålet är inom de riktvärden som önskas för att producera en bra slutprodukt. En okulär besiktning görs även på provet för att säkerställa att spannmålet inte är skadat eller består av för mycket halva kärnor samt inte innehåller svamp, insekter, baggar eller är infekterat. Därefter görs prover på grobarhet och vattenkänslighet.

Steg 3
Spannmålsmottagning

Spannmålet anländer till fabriken och ett okulärt prov samt provtagningar görs igen innan råvaran tippas av. Detta för att säkerställa att råvaran håller samma kvalité som vid tidigare prover. Om leveransen inte håller måttet så returneras det till spannmålsodlaren. Godkänd råvara tippas och transporteras in i en försilo där den förvaras innan rensning.

Steg 4
Rensning

Spannmålssatsen rensas innan den transporteras in i en separat silo. För små korn sorteras bort och blir foderråvara samt övrig oönskad biomassa som kommit med i transporten separeras och blir biobränsle till det lokala fjärrvärmeverket.

Steg 5
Förvaring

Spannmålssatsen transporteras in i en separat silo för att hålla spårbarhet för spannmålssatsen. Det är viktigt att spannmålet förvaras mörkt, svalt och torrt samt hålls skyddat från skadedjur. Spannmålet i silon övervakas så att temperatur ligger under 18 grader.

Steg 6
Stöpning

Mältningsprocessen påbörjas genom att spannmålet blötläggs så att allt spannmål är täckt av vatten. Luft pumpas in för att få spannmålet att cirkulera runt för att ge tillgång till syre. Spannmålet får andningsvila i omgångar och stöpningen pågår i cirka två dygn så att fukthalten i spannmålet ökar från ca 12-14 procent till 40-45 procent. Det gör att spannmålets enzymer aktiveras och groningsprocessen startar. Stöpningsprocessen är klar när början till en grodd (chit) skjuter ur från spannmålskärnans topp.

Steg 7
Groning

Efter stöpning påbörjas groningsprocessen där syftet är att spannmålet ska gro, bilda rötter och skjuta ut ett skott och bryta ner spannmålets endosperm (stärkelse) till enklare sockerarter. Denna process gör att spannmålet utsöndrar mycket värme och därför sker processen i en trumma i en kontrollerad miljö där den roterar sakta för att spannmålet inte ska växa ihop och värme och kyla kan kontrolleras och fördelas jämt i spannmålsbädden.

Steg 8
Grönmaltsanalys

Under stöpning och groningsprocessen tas prover och i slutet av groningen görs en grönmaltsanalys för att säkerställa att stärkelsen har brutits ner av enzymerna till önskad sockerart och att grönmalten ligger inom de önskade riktvärdena för vidareförädling.

Steg 9
Kölning, rökning och rostning

När en grönmaltsanalys är godkänd så torkas malten i en kölnare. Recepten och cyklarna för torkningen avgör vilken typ av malt som produceras. Även vidareförädling i form av rostning och rökning sker för att skapa önskad slutprodukt.

Steg 10
Avgroddning

Efter förädlingen av malten så behöver grodd, rötter och skal avyttras från malten. Detta sker i en avgroddare som slår av de oönskade delarna som sedan separeras från malten i en rens. Rötterna, grodden och skalet blir djurfoder och den färdiga malten går igenom en metalldetektor igen för att säkerställa att ingen metall som kan skada bryggarnas maltkross har kommit med i processen.

Steg 11
Maltanalys

Ett prov tas på den färdiga malten och kongressmäskning och slutanalyser görs med två olika fotospektrometers som blir till en analysrapport.

Steg 12
Lagring och paketering

Malten paketeras i 25-kilossäckar som etiketteras innan den skickas in på lagret där den lagras under 21 dagar för att mogna till sig och återfuktas så det når en fuktnivå mellan 4 och 5 procent innan malten är redo för leverans till kund.